Ochodní podmínky box - Ve skluzu

Přejít na obsah


OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti ELDECO s.r.o.,
IČ: 285 42 347
se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7, PSČ 16200
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149107,

k pronájmu vodního skútru SEA DOO SPARK TRIXX 900, evidenční označení:, výrobní číslo: , spolu s příslušenstvím, a přípojného vozidla – DC přívěsu s nápravou uprostřed, model CBS Remorques J37, šedá barva, registrační značka vozidla: , VIN:
1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1          Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti ELDECO s.r.o., IČ: 285 42 347, se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7, PSČ 16200, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 149107 (dále jen „Pronajímatel“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „Nájemní smlouva“ nebo „Smlouva“) uzavírané mezi Pronajímatelem a jinou osobou – spotřebitelem ve smyslu čl. 1. odst. 1.5 Obchodních podmínek, případně osobou, která není spotřebitelem ve smyslu čl. 1. odst. 1.5 Obchodních podmínek (dále jen „Nájemce“), v souladu s čl. 2. Obchodních podmínek, jejímž předmětem je nájem vodního skútru SEA DOO SPARK TRIXX 900, evidenční označení:             , výrobní číslo:                  (dále jen „Skútr“), spolu s příslušenstvím (dále jen „Příslušenství“), a přípojného vozidla – DC přívěsu s nápravou uprostřed, model CBS Remorques J37, šedá barva, registrační značka vozidla:               , VIN:                     (dále jen „Přívěs“; Skútr, Příslušenství a Přívěs společně dále jen „Předmět nájmu“). Podrobná specifikace Příslušenství tvoří přílohu č. 1 Obchodních podmínek. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Předmětu nájmu a je oprávněn pronajmout Předmět nájmu, včetně veškerých součástí a příslušenství, Nájemci. Pronajímatel prohlašuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními k provozování Skútru a Přívěsu.
1.2          Práva a povinnosti je možné odchylně od Obchodních podmínek sjednat v Nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v Nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. K jakékoli podmínce, závazku, výhradě či specifikaci uvedené v objednávce Nájemce, pakliže se odchyluje od těchto Obchodních podmínek, se nepřihlíží, není-li výslovně schválena Pronajímatelem v přijetí (akceptaci) objednávky.
1.3          Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nájemní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4          Znění Obchodních podmínek může Pronajímatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Znění Obchodních podmínek s uvedením doby platnosti jsou uveřejněna na internetových stránkách Pronajímatele: www.veskluzu.cz (dále jen „Internetové stránky“).
1.5          Pro účely Obchodních podmínek a Nájemní smlouvy se za spotřebitele považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pronajímatelem nebo s ním jinak jedná.
1.6          Za situace, kdy je Nájemce spotřebitelem, je čl. 8. Obchodních podmínek speciálním ve vztahu k ostatním ustanovením Obchodních podmínek a na smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se použije taktéž ust. § 1810 a násl. Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem, jakož i veškerá další ustanovení, jejichž smyslem je ochrana spotřebitele.
2.              UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
2.1          Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniká po přijetí (akceptaci) objednávky Nájemce učiněné elektronicky vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Internetových stránkách Pronajímatelem v okamžiku, kdy je elektronicky doručeno přijetí (akceptace) objednávky Nájemce na elektronickou adresu Nájemce uvedenou v objednávkovém formuláři. Obsah Nájemní smlouvy vyplývá z obsahu objednávky a přijetí (akceptace) objednávky. Pronajímatel je oprávněn obdrženou objednávku nepřijmout, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu; v takovém případě smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem nevzniká. V případě uvedeném v předchozí větě Pronajímatel vyrozumí Nájemce o nepřijetí objednávky nejpozději do pěti pracovních dnů od odeslání objednávky; za vyrozumění o nepřijetí objednávky se považuje i situace, kdy nedojde k doručení přijetí (akceptace) objednávky Nájemce na elektronickou adresu Nájemce uvedenou v objednávkovém formuláři Pronajímatelem nejpozději do pěti pracovních dnů od odeslání objednávky.
2.2          Nájemce souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Nájemní smlouvy. Náklady vzniklé Nájemci při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení apod.) si hradí Nájemce sám.
2.3          Na základě uzavřené Nájemní smlouvy vzniká Pronajímateli povinnost přenechat Nájemci Předmětu nájmu k dočasnému užívání na dobu sjednanou v Nájemní smlouvě a Nájemci vzniká povinnost zaplatit za to Pronajímateli nájemné sjednané v Nájemní smlouvě.
3.              NÁJEMNÉ, JISTOTA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1     Nájemné (dále jen „Nájemné“) bude sjednáno v Nájemní smlouvě s ohledem na sjednanou dobu trvání nájmu ve výši odpovídající výši nájemného uvedené v ceníku Pronajímatele na Internetových stránkách, k níž je Pronajímatel oprávněn připočíst daň z přidané hodnoty ve výši aktuálně platné k datu vystavení faktury. V případě, že nájezd Skútru v motohodinách během doby trvání nájmu bude vyšší než čtyřnásobek dnů trvání nájmu, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli v hotovosti po skončení doby trvání nájmu při vrácení Předmětu nájmu kromě Nájemného rovněž částku ve výši 690,- Kč vč. DPH 21% za každou navíc započatou motohodinu.
3.2     Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen hradit sám veškeré poplatky a náklady související s užíváním Předmětu nájmu (poplatky za použití silnic a dálnic, poplatky za užívání vodních ploch, náklady na palivo apod.).
3.2     Nájemné bude Nájemcem uhrazeno způsobem sjednaným v Nájemní smlouvě, a to buď (i) bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele uvedený ve faktuře, která bude vystavená Pronajímatelem a doručená na elektronickou adresu Nájemce uvedenou v objednávkovém formuláři, se splatností 3 dnů od data vystavení, nebo (ii) v hotovosti při převzetí Předmětu nájmu, přičemž faktura vystavená Pronajímatelem bude předána Nájemci při převzetí Předmětu nájmu.
3.3          Nájemce je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po uzavření Nájemní smlouvy (tj. po doručení přijetí objednávky Pronajímatelem na elektronickou adresu Nájemce uvedenou v objednávkovém formuláři) složit na bankovní účet Pronajímatele č.ú. 2700449844/2010, vedený u Fio banky, peněžitou jistotu ve výši 35.000,- Kč (dále jen „Jistota“). Jistota slouží k zajištění, že Nájemce řádně a včas zaplatí Nájemné a splní veškeré ostatní povinnosti vyplývající z nájmu. Jistota bude vrácena Nájemci při vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli po skončení doby trvání nájmu. Pokud Pronajímatel zjistí při vrácení Předmětu nájmu, že Předmět nájmu (resp. kterákoli jeho část) je odcizen, ztracen, zničen, poškozen, nebo je jinak snížena jeho hodnota nad rámec běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, je Pronajímatel oprávněn zadržet složenou Jistotu do doby, než bude škoda na Předmětu nájmu vyčíslena, a následně započíst složenou Jistotu proti své pohledávce vůči Nájemci z titulu náhrady škody. Pronajímatel je oprávněn započíst složenou Jistotu proti jakýmkoli svým peněžitým pohledávkám vůči Nájemci, a to i nesplatným.
3.4          V případě bezhotovostní platby je platební povinnost Nájemce splněna okamžikem připsání příslušné částky na příslušný bankovní účet Pronajímatele.
3.5          V případě prodlení Nájemce s jakoukoli platbou dle Nájemní smlouvy či Obchodních podmínek je Pronajímatel oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy. Pronajímatel má dále právo pozastavit plnění Nájemní smlouvy až do úplného splnění všech povinností Nájemce, s jejichž plněním je Nájemce v prodlení.
4                DOBA TRVÁNÍ NÁJMU, PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU
4.1          Doba trvání nájmu bude sjednána v Nájemní smlouvě. Minimální doba trvání nájmu činí 1 den. Maximální doba trvání nájmu činí 15 dnů.
4.2          Nájemce je povinen převzít Předmět nájmu od Pronajímatele v Praze na konkrétní adrese určené Pronajímatelem (dále jen „Adresa předání“) v první den doby trvání nájmu v čase sjednaném v Nájemní smlouvě v rámci obvyklé pracovní doby Pronajímatele od 8:00 do 16:30 v pracovní dny (dále jen „Pracovní doba“) po předložení příslušných dokladů o oprávnění k užívání Skútru (např. průkaz vůdce malého/rekreačního plavidla či jiný příslušný doklad o oprávnění k vedení plavidla v lokalitě, kde bude Skútr užíván) a Přívěsu (řidičský průkaz skupiny B). Pakliže to bude sjednáno v Nájemní smlouvě, zajistí Pronajímatel převoz Předmětu nájmu na Nájemcem určené místo v České republice (mimo Adresu předání), kde si Nájemce Předmět nájmu převezme; tato služba je zpoplatněna zvláštní úhradou sjednanou v Nájemní smlouvě nad rámec Nájemného a splatnou společně s Nájemným. V případě prodlení Nájemce s převzetím Předmětu nájmu od Pronajímatele je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každou započatou hodinu prodlení; sjednáním smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo na náhradu škody, které náleží Pronajímateli v plném rozsahu. Pakliže prodlení Nájemce s převzetím Předmětu nájmu přesáhne dobu tří hodin, je dále Pronajímatel oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy a požadovat po Nájemci odstupné ve výši 75 % z Nájemného. Odstupné může být Pronajímatelem inkasováno ze složené Jistoty, která v takovém případě bude o částku odstupného snížena.
4.3          Nájemce je povinen vrátit Předmět nájmu Pronajímateli na vlastní náklady na Adrese předání v poslední den doby trvání nájmu v čase oznámeném Pronajímateli při převzetí Předmětu nájmu, a to v rámci Pracovní doby. Pakliže to bude sjednáno v Nájemní smlouvě, bude Předmět nájmu vrácen Pronajímateli v Nájemcem určeném místě v České republice (mimo Adresu předání), přičemž Pronajímatel si zajistí odvoz Předmětu nájmu z tohoto místa; tato služba je zpoplatněna zvláštní úhradou sjednanou v Nájemní smlouvě nad rámec Nájemného a splatnou společně s Nájemným. V případě prodlení Nájemce s vrácením Předmětu nájmu Pronajímateli je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každou započatou hodinu prodlení; sjednáním smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo na náhradu škody, které náleží Pronajímateli v plném rozsahu.
4.4          O předání a vrácení Předmětu nájmu může být sepsán předávací protokol.
5                PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1          Pronajímatel je povinen přenechat Nájemci Předmět nájmu tak, aby jej Nájemce mohl užívat k obvyklému účelu, ve stavu, aby Předmět nájmu mohl sloužit tomuto užívání, a zajistit Nájemci nerušené užívání Předmětu nájmu po celou dobu trvání nájmu.
5.2          Pronajímatel předá Nájemci Předmět nájmu spolu s veškerými součástmi, příslušenstvím, jakož i dokumenty, které jsou potřeba k řádnému užívání Předmětu nájmu (podrobná specifikace těchto dokumentů tvoří přílohu č. 2 Obchodních podmínek). Nájemce se zavazuje vrátit Pronajímateli dokumenty dle předchozí věty spolu s Předmětem nájmu.
5.3          Při předání Předmětu nájmu Nájemci Pronajímatel seznámí Nájemce s pravidly pro bezpečné užívání, ovládání a obsluhu Skútru a Přívěsu. Převzetím Předmětu nájmu Nájemce potvrzuje, že byl Pronajímatelem řádně seznámen s pravidly pro bezpečné užívání, ovládání a obsluhu Skútru a Přívěsu a že Předmět nájmu nevykazuje žádné zjevné vady.
5.4          Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Skútr je a po celou dobu trvání nájmu bude vybaven GPS lokátorem od dodavatele www.lokatory.cz; tento lokátor plní funkce směřující proti odcizení či neoprávněnému užití Skútru, jako např. online sledování polohy, kontrola ujeté trasy, kontrola najetých motohodin a nastavení oblasti pro použití.
5.5          S ohledem na sjednanou dobu trvání nájmu provádí Pronajímatel běžnou údržbu i ostatní údržbu a opravy Předmětu nájmu, není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak.
5.6          Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli jakoukoli vadu, kterou má Předmět nájmu v době převzetí, a to hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání Předmětu nájmu zjistit mohl. Oznámí-li Nájemce řádně a včas Pronajímateli vadu Předmětu nájmu dle předchozí věty, která brání v řádném užívání Předmětu nájmu a již je Pronajímatel povinen odstranit, a neodstraní-li Pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže Nájemce může Předmět nájmu užívat jen s obtížemi, má Nájemce právo na přiměřenou slevu z Nájemného, nebo může po předchozí dohodě s Pronajímatelem nechat provést opravu sám v Autorizovaném servisu (za Autorizovaný servis se pro účely těchto Obchodních podmínek a Nájemní smlouvy považuje kterýkoli ze servisů uvedených v příloze č. 4 těchto Obchodních podmínek) a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Nájemce právo na prominutí Nájemného, nebo může od Nájemní smlouvy odstoupit. Pronajímatel neposkytuje záruku na jakost Předmětu nájmu.
5.7          Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu řádně, obvyklým a bezpečným způsobem, dle pokynů Pronajímatele, v souladu s technickými parametry Skútru a Přívěsu a s postupem uvedeným v návodech pro jejich užívání, které byly Nájemci předány. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu v souladu s právními předpisy státu, na jehož území bude Předmět nájmu užíván. Triky, otočky, skoky či jiné akrobatické prvky je Nájemce oprávněn provádět na Skútru výhradně na k tomu příslušným orgánem veřejné správy vymezených vodních plochách, v souladu s místními předpisy a pravidly a na vlastní nebezpečí.
5.8          Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci Skútr s plnou nádrží (30 litrů). Nájemce se zavazuje vrátit Pronajímateli Skútr s plnou nádrží (30 litrů).
5.9          Nájemce se zavazuje vrátit Pronajímateli Předmět nájmu v čistém stavu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
5.10       Umožní-li Nájemce užívat Předmět nájmu třetí osobě, odpovídá Pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby Předmět nájmu užíval sám. Nájemce se zavazuje zajistit, že po celou dobu užívání bude Skútr vždy veden osobou, která má k jeho vedení příslušné oprávnění podle právních předpisů státu, na jehož území bude Skútr užíván (např. v České republice průkaz vůdce malého/rekreačního plavidla), nebo za přítomnosti takové osoby, která je odpovědná za provoz Skútru jako plavidla.
5.11       Nájemce se zavazuje zajistit, že po celou dobu užívání se na Skútru nebudou v jeden okamžik plavit více než tři osoby.
5.12       Pronajímatel prohlašuje, že ve vztahu k Přívěsu má sjednáno platné a účinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění pro komerční účely proti běžným rizikům. Pronajímatel prohlašuje, že ve vztahu ke Skútru má sjednáno platné a účinné pojištění odpovědnosti z provozu plavidla pro komerční účely, s tím, že havarijní pojištění pro komerční účely ve vztahu ke Skútru nelze sjednat.
5.13       Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen při vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli nahradit Pronajímateli veškerou škodu vzniklou na Předmětu nájmu v době trvání nájmu, jakož i uhradit Pronajímateli veškeré náklady, které v této souvislosti Pronajímateli vzniknou (např. náklady spojené s přepravou Předmětu nájmu), a to bez ohledu na skutečnost, zda škodu způsobil Nájemce, třetí osoba, nebo vznikla náhodou. Nájemce se zavazuje oznámit Pronajímateli škodu vzniklou na Předmětu nájmu v době trvání nájmu hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání Předmětu nájmu zjistit mohl. Pakliže škoda vzniklá na Předmětu nájmu znemožňuje či zásadním způsobem ztěžuje užívání Předmětu nájmu, je Nájemce povinen se okamžitě zdržet dalšího užívání Předmětu nájmu (v případě škody vzniklé na Skútru je Nájemce povinen dopravit Skútr do nejbližšího místa, v němž bude možné bezpečné vytažení Skútru z vody) a po dohodě s Pronajímatelem (i) zajistit na vlastní náklady opravu Předmětu nájmu v Autorizovaném servisu a po provedení opravy pokračovat v užívání Předmětu nájmu; v takovém případě je Nájemce povinen předložit Pronajímateli při vrácení Předmětu nájmu veškeré doklady o provedené opravě (zahrnující především specifikaci vady, resp. poškození, specifikaci opravy a použitých náhradních dílů, cenu opravy a použitých náhradních dílů), nebo (ii) zajistit na vlastní náklady bezodkladné vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli v Provozovně v rámci Pracovní doby, nebo (iii) požádat Pronajímatele, aby zajistil odvoz Předmětu nájmu z místa, v němž se Předmět nájmu nachází, za zvláštní úhradu sjednanou v Nájemní smlouvě nebo uvedenou v ceníku Pronajímatele na Internetových stránkách nad rámec Nájemného. Jedná-li Nájemce podle (ii), nebo (iii) předchozí věty, je povinen zaplatit Pronajímateli veškeré jím v této souvislosti vynaložené náklady. Nebude-li oprava či vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli možné (tzv. totální škoda), Nájemce nahradí Pronajímateli způsobenou škodu ve výši odpovídající obvyklé ceně Předmětu nájmu v době předání Nájemci. V případě, že během doby trvání nájmu způsobí škodu na Předmětu nájmu třetí osoba (škůdce), je Nájemce oprávněn požadovat vůči škůdci náhradu škody, která vznikne Nájemci tím, že poskytne náhradu škody Pronajímateli. V případě účasti Nájemce na dopravní nehodě, nebo jiné škodní události, která se jakkoli dotkne Předmětu nájmu, je Nájemce dále povinen spolu s ostatními účastníky takové události sepsat a podepsat protokol o nehodě, případně další relevantní dokumenty pro pojišťovnu, které byly Nájemci předány spolu s Předmětem nájmu, a dále přivolat policii a zajistit sepis protokolu o nehodě nebo jiné škodní události ze strany policie; tyto dokumenty je Nájemce předat Pronajímateli nejpozději při vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli.
6         ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ
6.1          Jakoukoli změnu či zrušení objednávky přijaté (akceptované) Pronajímatelem je Nájemce oprávněn učinit pouze s písemným souhlasem Pronajímatele či souhlasem Pronajímatele učiněným elektronicky a doručeným na elektronickou adresu Nájemce uvedenou v objednávkovém formuláři.
6.2          Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy oznámením o odstoupení od smlouvy doručeným na elektronickou adresu Nájemce uvedenou v objednávkovém formuláři s účinky k okamžiku doručení oznámení o odstoupení Nájemci a zrušit i přijatou (akceptovanou) objednávku bez jakékoli sankce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že Nájemce porušil Nájemní smlouvu či Obchodní podmínky podstatným způsobem, a dále v případech výslovně uvedených v Obchodních podmínkách či vyplývajících z právních předpisů; v případě takového oprávněného odstoupení od Smlouvy či zrušení přijaté objednávky ze strany Pronajímatele je Pronajímatel oprávněn též požadovat po Nájemci v plném rozsahu náhradu škody (včetně ušlého zisku), která bude Pronajímateli způsobena v příčinné souvislosti s porušením Nájemní smlouvy či Obchodních podmínek.
6.3          Nájemce je oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy oznámením o odstoupení od smlouvy doručeným na elektronickou adresu Pronajímatele jet@veskluzu.cz s účinky k okamžiku doručení oznámení o odstoupení Pronajímateli a zrušit i přijatou (akceptovanou) objednávku bez jakékoli sankce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že Pronajímatel porušil Nájemní smlouvu či Obchodní podmínky podstatným způsobem. Nájemce - spotřebitel je dále oprávněn odstoupit o Nájemní smlouvy v případě výslovně uvedeném v čl. 8. odst. 8.7 Obchodních podmínek.
6.4          Kromě odstoupení od smlouvy je Nájemce dále oprávněn kdykoli před započetím sjednaného nájmu zrušit závazek založený Nájemní smlouvou zaplacením odstupného ve výši:
30 % z Nájemného při zaplacení odstupného nejpozději 14 dní před započetím doby nájmu,
50 % z Nájemného při zaplacení odstupného nejpozději 7 dní před započetím doby nájmu,
75 % z Nájemného při zaplacení odstupného později než 7 dní před započetím doby nájmu,
a to na bankovní účet Pronajímatele č.ú. 2700449844/2010, vedený u Fio banky (dále jen „Odstupné“). Odstupné může být Pronajímatelem inkasováno ze složené Jistoty, která v takovém případě bude o částku Odstupného snížena. Pravidla dle tohoto ustanovení se nedotýkají práva spotřebitele dle čl. 8 odst. 8.7 těchto podmínek.
6.5          Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, po zániku závazku z Nájemní smlouvy na základě odstoupení od smlouvy či zaplacení Odstupného jsou smluvní strany povinny vrátit si vše, co si vzájemně plnily; to se však nedotýká práva na zaplacení Odstupného, smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po zániku Smlouvy.


7                OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1          Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem plnění Nájemní smlouvy může být nezbytné, aby se Pronajímatel v potřebném rozsahu seznámil s různými osobními údaji fyzických osob (např. Nájemce, další uživatelé Předmětu nájmu apod.), tyto osobní údaje uchovával a zpracovával. Podrobné informace o účelu a způsobu zpracování osobních údajů dle předchozí věty Pronajímatelem, jakož i dalších s tím souvisejících otázkách, jsou uvedeny v dokumentu označeném jako „Zásady zpracování osobních údajů“, který tvoří přílohu č. 3 Obchodních podmínek, a dále je přístupný na Internetových stránkách Pronajímatele www.veskluzu.cz, případně může být uveden též v dalších právních dokumentech Pronajímatele.
8                OCHRANA SPOTŘEBITELE
8.1          Pronajímatel není ve vztahu k Nájemci – spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
8.2          Mimosoudní vyřizování stížností Nájemce - spotřebitele zajišťuje Pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy: jet@veskluzu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti nájemce – spotřebitele zašle Pronajímatel na adresu či elektronickou adresu Nájemce - spotřebitele. Nájemce - spotřebitel má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) z Nájemní smlouvy obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČO: 00020869. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou: http://www.coi.cz.
8.3          Pronajímatel je oprávněn k pronájmu a půjčování věcí movitých na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.4          Uzavírá – li se Smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne Pronajímatel Nájemci – spotřebiteli v textové podobě v elektronické formě kromě znění Smlouvy (objednávky, přijetí objednávky) i znění Obchodních podmínek.
8.5          Nájemní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřená Smlouva (objednávka, přijetí objednávky) bude uložena u Pronajímatele, přičemž nejméně jedno vyhotovení bude v elektronické formě poskytnuto rovněž Nájemci – spotřebiteli.
8.6          V případě, že Nájemce – spotřebitel činí objednávku s použitím elektronických prostředků, je Nájemce – spotřebitel oprávněn před podáním objednávky měnit údaje a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
8.7          Nejedná-li se o případ, kdy podle Nájemní smlouvy včetně Obchodních podmínek či obecně závazných právních předpisů nelze od Nájemní smlouvy odstoupit, má Nájemce – spotřebitel za situace, kdy uzavírá Nájemní smlouvu distančním způsobem mimo obchodní prostory Pronajímatele, v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, právo od Nájemní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření Nájemní smlouvy. Odstoupení od Nájemní smlouvy musí být Nájemcem – spotřebitelem zasláno Pronajímateli v písemné formě na adresu sídla Pronajímatele nebo na elektronickou adresu Pronajímatele: jet@veskluzu.cz ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pronajímatel potvrdí obdržení odstoupení od Nájemní smlouvy sdělením zaslaným na adresu nebo elektronickou adresu Nájemce - spotřebitele.
8.8          V případě odstoupení od Nájemní smlouvy dle čl. 8. odst. 8.7 Obchodních podmínek se Nájemní smlouva od počátku ruší. Předmět nájmu musí být Pronajímateli vrácen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Nájemce – spotřebitel od Nájemní smlouvy, nese Nájemce – spotřebitel náklady spojené s vrácením Předmětu nájmu Pronajímateli, a to i v tom případě, kdy Předmět nájmu nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
8.9          V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8. odst. 8.7 Obchodních podmínek vrátí Pronajímatel všechny peněžní prostředky přijaté od Nájemce – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Nájemní smlouvy Nájemci - spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je Pronajímatel od Nájemce – spotřebitele přijal. Pronajímatel je oprávněn vrátit Nájemci – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím s tím obě strany souhlasily a Nájemci – spotřebiteli tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Nájemce – spotřebitel od Nájemní smlouvy, Pronajímatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Nájemci – spotřebiteli dříve, než mu Nájemce – spotřebitel Předmět nájmu vrátí nebo prokáže, že Předmět nájmu Pronajímateli odeslal. Nájemce – spotřebitel má nárok na vrácení nákladů na dodání Předmětu nájmu pouze ve výši nejlevnějšího způsobu dodání Předmětu nájmu, který Pronajímatel nabízí ke dni přijetí (akceptace) objednávky Pronajímatelem.
8.10       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8. odst. 8.7 Obchodních podmínek Nájemce – spotřebitel odpovídá Pronajímateli za snížení hodnoty Předmětu nájmu, které vzniklo v důsledku nakládání s Předmětem nájmu jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
8.11       Odstoupí – li Nájemce – spotřebitel dle čl. 8. odst. 8.7 Obchodních podmínek od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Pronajímatel s plněním na základě výslovné žádosti Nájemce – spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Nájemce – spotřebitel Pronajímateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Nájemce – spotřebitel Pronajímateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
9                ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1          Nájemní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
9.2          Veškeré spory vyplývající z Nájemní smlouvy a v souvislosti s Nájemní smlouvou budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.
9.3          Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
9.4          Veškeré změny či doplnění Nájemní smlouvy a Obchodních podmínek, jakož i veškerá oznámení mezi smluvními stranami, vyžadují písemnou formu či elektronickou formu (tato forma je zachována i v případě e-mailové zprávy zaslané na elektronickou adresu druhé smluvní strany), pokud Nájemní smlouva či Obchodní podmínky nestanoví jinak.
9.5          Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2020.
V Praze dne 20. 2. 2020

Příloha č. 1 Obchodních podmínek
Podrobná specifikace součástí a příslušenství Skútru
iBR - inteligentní brzda a zpětný chod
VTS - variabilní trim systém
Digitální informační centrum, rychloměr, otáčkoměr, motohodiny, ukazatel trimu, ukazatel stavu nádrže
Režim rychlosti – TOURING, SPORT
Výškově nastavitelná řídítka
Nášlapy pro trikové stání
Gripy pro ruce s opěrkou
Stabilizační sponsony
Bilge pump kit  
Nerezové oko pro vlečení vodního lyžaře, wakeboardu,…
Zavazadlový prostor s úložnou schránkou 28l na přídi
Záchranná sada 1ks
Kotevní lana 2ks
Fendry 2ks

Příloha č. 2 Obchodních podmínek
Podrobná specifikace dokumentace ke Skútru a Přívěsu
Dokumentace ke Skútru sestává z následujících dokumentů:
-          mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo
-          plná moc k používání vodního skútru po dobu nájemního vztahu
-          potvrzení o uzavřeném povinném ručení (modrá karta) a pojištění
-          návod k vodnímu skútru
-          protokol o nehodě a dokumenty pro pojišťovnu pro případ nehody
Dokumentace k Přívěsu sestává z následujících dokumentů:
-          osvědčení o registraci přípojného vozidla
-          plná moc k používání přívěsu po dobu nájemního vztahu
-          potvrzení o uzavřeném povinném ručení (zelená karta) a pojištění
-          návod k přívěsu
-          protokol o nehodě a dokumenty pro pojišťovnu pro případ nehody

Příloha č. 3 Obchodních podmínek
Zásady zpracování osobních údajů
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) (dále jen „GDPR“).
Kdo jsme a jak nás kontaktovat:
Správcem osobních údajů je česká společnost:
ELDECO s.r.o.
Křenova 438/7,
162 00 Praha 6
IČ: 28542347
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 149107.
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu info@eldeco.cz nebo telefonu 222 984 764.
Zpracováváme tyto osobní údaje:
·         jméno a příjmení;
·         název společnosti;
·         e-mail;
·         telefonní číslo;
·         sídlo společnosti;
·         adresa (dále jen „osobní údaje“)
Účel doba zpracování:
Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: vyřízení vašeho dotazu, podání obchodní nabídky, plnění smlouvy, vyřízení případných reklamací či sporů o plnění smlouvy, plnění daňových a dalších zákonných povinností, marketingové účely a sdílení nabídek společnosti (pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas). Tyto údaje budou zpracovány po dobu 10 let.
Právní základ zpracování:
Osobní údaje jsou zpracovávány z různých právních důvodů. V nezbytné míře zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění uzavřené smlouvy. Cookies monitorující návštěvnost našich webových stránek zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pro marketingové účely osobní údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu (pokud k jeho udělení dojde).
Zpracovatelé:
Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran, kteří jsou tzv. zpracovateli osobních údajů. Níže najdete jejich jmenovitý seznam. Využíváme pouze zpracovatele v Evropské unii. Se všemi zpracovateli byla uzavřena odpovídající zpracovatelská smlouva.
·         Poskytovatel softwaru STORMWARE s.r.o.
·         Společnost EDAAT, s.r.o.
·         Společnost AITOM Digital s.r.o.
·         Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
·         Dodavatelé materiálu a služeb, kteří s námi spolupracují na realizaci Vaší objednávky
Cookies
Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Oprávněný zájem shledáváme v možnosti zefektivňovat poskytované služby a rozvíjet naši podnikatelskou činnost. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o fungování cookies najdete zde.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR a dalších závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.
Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.
Osobní údaje, které zpracováváme v listinné podobě, jsou uloženy v uzamykatelné kanceláři a jsou zabezpečeny proti zneužití.
Vaše práva
Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
-          Právo požadovat přístup k osobním údajům.
-          Právo na opravu osobních údajů, které společnost zpracovává.
-          Právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že společnost musí osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dále zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
·           popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
·           zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení použití osobních údajů;
·           jestliže již společnost osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
·           jestliže jste vznesli námitku proti zpracování specifikovanou níže, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
-          Právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se nevztahuje na ty osobní údaje, které z důvodu možného soudního sporu (např. pro způsobenou škodu, vymáhání bezdůvodného obohacení apod.) a na základě právních předpisů účinných v České republice, společnost uchovává i po ukončení smlouvy nebo po pominutí oprávněného zájmu.
-          Právo na přenositelnost údajů. Jste oprávněni nás žádat, aby společnost osobní údaje poskytla za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo společnost osobní údaje sama předala jinému správci osobních údajů. Toto právo však můžete uplatnit pouze ohledně těch údajů, které Společnost zpracovává automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy.
-          Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost jste oprávněni podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
-          V případě, že Společnost osobní údaje zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob, jste oprávněni kdykoliv vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Pokud takovou námitku vznesete, bude společnost oprávněna v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Příloha č. 4 Obchodních podmínek
Seznam autorizovaných servisů
Marine s.r.o.
Náchodská 2107
549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: servis@marine.cz
telefon (kancelář): +420 491 420 129
Otevírací doba pondělí - pátek: 7:00 - 16:00 hodin
Návrat na obsah